Grundtanken är att hjälpa företag såsom start-ups, välgörenhetsorganisationer eller andra verksamheter med en samhällspositiv affärsidé som inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i sin kompetensförsörjning alternativt bättre använder sina medel för att göra ännu mer nytta. 

I samband med den digitala rekryteringsmässan, som vi anordnar tillsammans med Borgslycka Promotion, kommer Unik-fonden även omfatta privatpersoner som exempelvis behöver stöttning i form av karriärcoachning.

Idagsläget innebär Unik-fonden och Uniks CSR-arbete att vi årligen stöttar med tjänster och medel motsvarande omkring 350 000 kr. 

Vem kan ansöka, hur går urvalet till och vad kan man ansöka om?

Det finns ingen begränsning om vem som kan ansöka. Du kan antingen nominera dig själv eller någon annan.

Juryn består av en projektgrupp från Unik (detta för att vi vill engagera även internt i vårt CSR-arbete) och urvalet kommer ske utifrån kriterierna att ni som verksamhet ska ha en samhällspositiv affärsidé och inte har de ekonomiska förutsättningarna för att ta professionell hjälp i er kompetensförsörjning alternativt bättre använder era medel för att göra ännu mer nytta.

Kopplat till rekryteringsmässan erbjuder vi även att genomföra karriärrådgivning för privatpersoner och urvalet för detta sker utifrån den motivering som anges. Hur skulle denna typ av produkt bidra till en positiv effekt för dig?

Executive Search Rekryteringsprocess

Vi erbjuder en kostnadsfri rekrytering inklusive executive search till en verksamhet som har behov samt jobbar med något som är viktigt för samhällsutvecklingen (miljö, hälsa, mm) och antingen inte har resurserna att anlita denna tjänst eller borde lägga sina resurser på annat i verksamheten. Vi avser att genomföra ett uppdrag under senvåren och ett uppdrag under senhösten.

Läs mer om vår rekryteringsprocess: https://www.unikresurs.se/tjanster/rekrytering/ och om vår executive search: https://www.unikresurs.se/tjanster/headhunt/

Tipsa oss gärna om aktörer som skulle vara lämpliga och värda eller anmäl intresse för egna verksamheten.

Affärsutvecklingsbollplank

Du som ansvarig för en verksamhet får möjlighet till en halvdags affärsutvecklande dialog med en av våra erfarna verksamhetsutvecklare. Innehåll och upplägg för dialogen anpassas helt efter dina behov i dagsläget och val av bollplank även så. Exempel på dialoger som kan genomföras är hur tydliggöra vision/affärsplan till konkreta målsättningar, hur översätta affärsplan till handling, resonemang kring organisationsutformning/-utmaningar, mm.

Be the best version of you™

Detta är ett första steg i medarbetarens fortsatta utveckling – att identifiera och arbeta med relativa styrkor och
svagheter relaterat till den specifika roll personen har eller den utmaning personen står inför. En persons sätt att agera, oavsett hur välmenat det är, missförstås ofta. Med Uniks evidensbaserade
Be the best version of you™ ger vi medarbetare och chefer utbildning och reflektion på hur just deras sätt att vara och agera kan uppfattas och i värsta fall missuppfattas av andra. Läs mer: https://www.unikresurs.se/tjanster/kap/

Denna produkt sker i samråd mellan medarbetare och chef. 

Karriärrådgivning

Karriärrådgivning kan utryckas på många olika sätt. Det kan handla om att stötta en chef eller medarbetare i sin roll framåt men det kan också handla om att hjälpa en person vidare i karriären. 

Chefsrådgivning - En av chefens viktigaste uppgifter är att identifiera vilka som behöver utvecklas och hur - och att därefter tydligt kommunicera detta. Men det är en av de saker som många chefer har svårt med och chefen känner sig ofta utsatt i situationen. Unik stöttar chefen genom att ställa de frågor som krävs för att både reflektera över huruvida tydligheten i förväntningar på medarbetaren är tillräckliga och huruvida chefen har varit tillräckligt tydlig i sin kommunikation av dessa.

Outplacement - Har du precis fått besked om att du inte kommer ha kvar ditt jobb och söker efter fotfäste i arbetslivet igen? Har du varit långtidsarbetslös och behöver stöttning kring hur just du kan komma framåt? Eller känner du att du kommit så långt du kan på din arbetsplats och nu är redo att utveckla din potential hos en arbetsgivare som vill och behöver ha just dig? Läs mer: https://www.unikresurs.se/tjanster/outplacement/